DIRIES QUE UN APARTAMENT TURÍSTIC ÉS EL MATEIX QUE UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

DIRIES QUE UN APARTAMENT TURÍSTIC ÉS EL MATEIX QUE UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC?

A ATA els representem per igual, però tenen realitats diferents. La primera diferència la trobem en la seva representació: els Apartaments Turístics són una modalitat d’establiment d’allotjament turístic, i els Habitatges d’Ús Turístic d’allotjament turístic. Malgrat que ens pugui semblar que els noms s’assimilen molt i que la finalitat és la mateixa, jurídicament la realitat és ben diferent.

Anem  a veure perquè.

Les sigles que els distingeixen

Els establiments d’apartaments turístics s’identifiquen amb el distintiu AT.

Als habitatges d’ús turístic els distingeixen les sigles HUT.

Edificació

Els AT són edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació, amb els serveis turístics corresponents i sense límit de període d’estada.

Els HUT són habitatges que es cedeixen sencers pel seu propietari/ària, directa o indirectament, a tercers a canvi d’un preu, per períodes de temps continus iguals o inferiors a 31 dies.

Requisits tècnics

Els establiments d’AT han de complir els requisits tècnics següents:

 1. Recepció d’una superfície mínima de 10 m².
 2. Superfícies mínimes dels apartaments o estudis d’un hotel apartament d’una estrella o bàsic.
 3. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
 4. Els establiments han d’estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d’allotjament en combinació amb altres servis turístics (entre els quals sempre hi ha d’haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).
 5. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

Els HUT per la seva banda:

 1. Han de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. Ha d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.
 2. El propietari/ària, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a l’ajuntament, a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge.
 3. Han de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
 4. Han de lliurar a les persones usuàries un document redactat, com a mínim, en català, castellà, anglès i francès, que reculli les normes de convivència acordades per la comunitat de propietaris on s’integra l’habitatge, si n’hi ha.

Inici d’activitat

A l’hora de legalitzar un edifici o conjunt d’edificis AT cal disposar de:

 1. Un projecte tècnic.
 2. Certificat d’adequació al projecte i de posada en funcionament.
 3. Informe previ en matèria d’incendis, si s’escau.
 4. Annex de dades de capacitat d’apartaments turístics.

Quan legalitzem un HUT, cal presentar:

 1. Comunicació prèvia d’activitat.
 2. Si s’escau i l’ordenança municipal així ho requereix, aquest pot sol·licitar la cèdul.la d’habitabilitat en vigor, entre d’altres.

Serveis

Els AT poden disposar de serveis complementaris, com pot ser servei de bar, restaurant, etc.

Els HUT no poden oferir serveis complementaris en aquest sentit.

+Serveis

La periodicitat en la prestació del servei de neteja dels AT ha de ser, com a mínim, d’un cop a la setmana.

Els HUT han d’oferir els servei de neteja d’entrada i sortida.

Categorització

La DGT impulsa el procés de categorització dels AT, com una opció voluntària, que permet identificar i classificar els allotjaments en funció de les prestacions i serveis que ofereixen. La finalitat és donar a conèixer l’oferta d’establiments d’apartaments turístics de qualitat certificat per tal de facilitar la promoció i atraure el turisme, inclòs el turisme internacional.
El model s’estructura en cinc categories, d’una a cinc claus, que valoren els següents paràmetres:

 • Edificació (manteniment i reformes).
 • Estances interiors (sala d’estar-menjador, habitacions, banys i cuina).
 • Mobiliari i parament.
 • Serveis que ofereix l’establiment.
 • Tipologia i localització de l’establiment.

En els HUT també és una opció voluntària i el model s’estructura igualment en cinc categories, d’una a cinc claus, que valoren els següents paràmetres:

 • Estat de l’habitatge (manteniment i reformes).
 • Estances interiors (sala d’estar, menjador, habitacions, banys i cuina).
 • Mobiliari i parament.
 • Serveis complementaris que ofereix l’establiment.
 • Informació turística i de la zona.
 • Tipologia i localització dels habitatges.

Existeixen però deures compartits en AT i en HUT:

 • Exhibir el NIRTC en tota mena de publicitat.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
 • Disposar de fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.
 • Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l’usuari està obligat al pagament d’aquest impost, que es realitza al final de l’estada, i posteriorment presentar la liquidació davant l’Agència Tributària de Catalunya.

 

A ATA portem més de 25 anys oferint un servei rigorós  als més de 13.000 ATs i HUTs associats, situats des de la Costa Brava fins al Pirineu. Et recomanem que facis la teva reserva als professionals Associats; podràs trobar el seu contacte a APARTAMENTS o directament pots fer la reserva al nostre portal ATA

Nosaltres t’ho posem fàcil, VINE I NO ET JUGUIS LES TEVES VACANCES!

 

Foto: ATG-000018

Click here to change this text

Leave a Reply

Your email address will not be published.